कविता...

बाख्रा पाले पो देश बन्छ!

बाइक पालेका छौँ,

अनि कसरी हुन्थ्यो?


गाई पाले पो देश बन्छ!

नेता पालेका छौँ,

अनि कसरी हुन्थ्यो?


कुखुराहरु पाले पो देश भन्छ!!

कुकुरहरु पालेका छौँ,

अनि कसरी हुन्थ्यो?


शहर मात्र फुक्दो छ,

गाउँ रित्तिदों छ,

अनि कसरी हुन्थ्यो?

बढी पढिएका सामग्रीहरुः

About Me

My photo
Learner, Loves/Learns agronomy, remote sensing, gis, other interests in writing poetry, learning languages, literature, learning the guitar, (+ve person)